ساخت بهترین دستگاه بادکن ایرانی

سوالی با خود و با مشتریان خود مطرح می کنیم و می گوییم که آیا کیفیت دستگاه بادکن که به دست توانمند مهندسین ایرانی ساخته شده را فدای قیمت پایین دستگاه چینی می کنیم؟ آیا می شود با خود چنین کرد؟
انواع محصولات چینی بی کیفیت با قیمت پایین ولی با شکل و شمایل گول زننده وارد بازار ایران شده و صنعت داخل را دچار چالشی غیر قابل تحمل نموده و اینجاست که باید دست سود جویان را از پشت بست. خریداران و صنعتگران باید سرنوشت خود را به دست این سودجویان اقتصادی داده و خود را به نابودی کشند و یا اینکه دست به دست هم دهند و مانند کشور ژاپن به اتحادی یک پارچه درآیند؟
منبع:افزار بنیان
منبع: دستگاه های صنعتی ایران