عرضه فروش دستگاه بادکن دوکویته

از دستگاه باد کن جهت استفاده پت های باد شده در کارخانجات مواد غذایی برای بسته بندی آبمیوه،آب معدنی،نوشابه و دلستر همچنین در کارخانجات داروسازی جهت بسته بندی مواد دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.
بادکن، کمپرسور، قالب
مشخصات:
بادکن دو کویته
ساخت: چین
مدل: MG880
کمپرسور فشارقوی و اسکرو
ساخت: ALKIN ترکیه و هواسازانقالب
منبع :یاراصنعت
منبع: دستگاه های صنعتی ایران