قرقاولی که جان یک انسان را از برق گرفتگی نجات داد

جمعیت قیمت قرقاول و زیستگاه آنها تحت فشار زیادی از سوی مخاطرات انسانی و طبیعی قرار دارد و باعث کاهش شدید آنها می شود. این پرندگان به دلیل نقش قابل توجه و متعادلی که در اکوسیستم های ارتفاعی بالا دارند متمایز هستند.

آنها به عنوان بهترین شاخص های محیط زیست و تعیین سلامت و تعادل شبکه زیستی شناخته می شوند مطالعه حاضر بر روی فراوانی قرقاول و مسائل نوظهور حفاظت متمرکز شده است.

برای ارزیابی جامعه از روش شمارش تماس استفاده شد و با نرم افزار DISTANCE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دره‌هایی با ارتفاعات بالاتر و زیستگاه‌های کمتر آشفته نسبت به دره‌هایی با ارتفاعات پایین‌تر و زیستگاه‌های رو به زوال، نرخ برخورد و تراکم بسیار بالاتری دارند.

علاوه بر این، شکار غیرقانونی در اوج شکار در دره پالس ولسوالی کولی پالاس کوهستان، دره حربان ولسوالی کوهستان علیا و دره کیال ولسوالی کوهستان سفلی مشاهده می شود.

مهاجرت فصلی به ارتفاعات پایین برای نیازهای فیزیولوژیکی باعث رقابت درون خاص، شکار و تهدیدات شکار غیرقانونی می شود نتایج مشابهی یافت شد، زیرا کوکلاس معمولاً ارتفاعات پایین‌تر را تحت بیشترین فشار انسانی ترجیح می‌دهد.

مونال هیمالیا نر به دلیل پرهای درخشان و ارزش های اقتصادی و سنتی بالا، همانطور که توسط مطالعات متعدد نشان داده شده است، در معرض بیشترین تهدید شکار در منطقه قرار دارد.

فعالیت های انسانی مانند شکار بی رویه و ارزش های اقتصادی و فرهنگی این گونه ها را تهدید می کند. موفقیت کم پرورش و تخریب زیستگاه به کاهش جمعیت کمک می کند.

مجموعه های جنگلی غیر چوبی و ذخایر بیش از حد در زیستگاه بالقوه قرقاول نیز در کاهش جمعیت قرقاول نقش دارد. زمین لغزش و شکار طبیعی اثرات نامحسوسی بر جمعیت قرقاول و زیستگاه های آن داشت.

علاوه بر این، گزارش شد که در جمعیت قرقاول ها بیماری وجود دارد. انتقال بیماری‌زا به درون گونه‌ها و گسترش زئونوزها منجر به گسترش بیماری در قرقاول شده است.

کاوش انواع پاتوژن و عوامل خطر در این شرایط برای غلبه بر شیوع مورد نیاز است و تکنیک های حفاظتی مناسب باید در طول حفاظت اتخاذ شود. میکروبیوتای تنفسی و روده ای در جوجه ها و اردک ها شناسایی شده است، اما در گونه های قرقاول بسیار کم گزارش شده است.

مرگ و میر و ضعف، کوری و علائم عصبی کبک و پرندگان سبز مورد مطالعه قرار گرفته است و به نظر می رسد که آنها یک مسئله حفاظتی در پرندگان وحشی باشند.